26 / 04

Verdi

Tchaikovsky Concert Hall
7 p.m.

 

 
 
 State Symphonу Capella of Russia
Conductor – Valery Polyansky
Yelena Yevseyeva (soprano)
Lyudmila Kuznetsova (mezzo-soprano)
Sergey Drobyshevsky (tenor)
Ruslan Rozyev (bass)

PROGRAM:

Verdi