30 / 10

Hiroshima, Hiroshima Kokusai Kaigijo

Hiroshima, Hiroshima Kokusai Kaigijo
6:30 p.m.

    

Hiroshima, Hiroshima Kokusai Kaigijo, Fujiko Hemming, Piano

 Glinka – Ruslan & Ludmila Overture,Chopin – Piano Concerto #1,                                           

Tchaikovsky – Symphony #5